Aarhus Universitets segl

Om Det Lærde Selskab

Det Lærde Selskab i Aarhus blev stiftet 15. oktober 1945.

Det Lærde Selskab i Aarhus har til formål at afholde møder til drøftelse af videnskabelige spørgsmål og at udgive en videnskabelig skriftserie (Acta Jutlandica).

Selskabets medlemmer er dels ordinære, dels korresponderende medlemmer og dels æresmedlemmer. Ethvert ordinært medlem tilknyttes et af følgende fem hovedområder: det humanistiske, det medicinske, det samfundsvidenskabelige, det teologiske og det naturvidenskabelige hovedområde.

I selskabet kan som ordinære medlemmer optages forskere ansat ved Aarhus Universitet og andre personer med tilknytning til forskningen i Aarhus.

Selskabets historie i perioden 1945-1995 er skildret af Palle Lykke: Det Lærde Selskab i Aarhus. Aarhus Universitetsforlag 1995.

Palle Lykke giver desuden en kort gennemgang af selskabets historie.

Se også Det Lærde Selskabs udgivelser i Acta Jutlandica serien.

   

Statutter og forretningsorden for Det Lærde Selskab i Århus

STATUTTER FOR DET LÆRDE SELSKAB I ÅRHUS

§ 1 Det lærde Selskab i Århus har til formål at afholde møder til drøftelse af videnskabelige og forskningspolitiske spørgsmål og at udgive en videnskabelig skriftserie.  

§ 2 Selskabets medlemmer er dels ordinære medlemmer, dels æresmedlemmer. 

§ 3 I selskabet kan som medlemmer optages velmeriterede forskere ansat ved Aarhus Universitet samt andre personer med tilknytning til forskningen i Århus. Motiveret forslag om optagelse indgives af medlemmer af selskabet og indsendes til præsidiet, som foretager indstilling til generalforsamlingen. Forslag om medlemskab kan også indgives på generalforsamlingen og godkendes der. For vedtagelse kræves almindeligt flertal blandt de fremmødte.  

stk. 2 Medlemskab er bindende for et år ad gangen fra 1. januar at regne. Udmeldelse skal ske ved skriftlig henvendelse til præsidiet, og vil få virkning med udgangen af et kalenderår.

§ 4 I ganske særlige tilfælde kan selskabet udnævne æresmedlemmer. Udnævnelse af æresmedlemmer skal ske som anført i § 3, dog efter indstilling fra præsidiet. Til valg kræves 2/3 af samtlige medlemmers stemmer. Fraværende medlemmer kan indsende skriftligt votum.  

§ 5 Selskabet ledes af et præsidium, som består af en præsident og 5 medlemmer. Valgbare til præsidiet er alle medlemmer. Præsidenten vælges frit, mens de 5 andre præsidiemedlemmer vælges sådan, at flest mulige af universitetets hovedområder er repræsenteret. Valgperioden for alle er 3 år, og genvalg kan ske for endnu to perioder. Afgår et medlem før valgperiodens udløb, udpeger præsidiet et nyt medlem for tiden indtil den kommende generalforsamling. Valg sker ved den årlige generalforsamling, og tiltrædelse sker pr. 1. januar. Præsidiet konstituerer sig selv med en vicepræsident, en sekretær og en kasserer.  

stk. 2 Selskabet tegnes af Præsidenten samt et yderligere medlem af præsidiet.

§ 6 Ordinær generalforsamling afholdes hvert efterår. På dagsordenen for den ordinære generalforsamling optages følgende punkter:

1.     Præsidenten aflægger beretning

2.     Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse

3.     Valg til præsidiet

4.     Valg af revisor

5.     Optagelse af nye medlemmer

6.     Eventuelt

Skriftlig og hemmelig afstemning ved valg kan forlanges. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af præsidiet eller efter krav fra 10 medlemmer. 

§ 7 Generalforsamlingen indkaldes med 2 ugers varsel ved fremsendelse af dagsordenen. Ethvert medlem kan forinden dagsordenens udsendelse forlange spørgsmål optaget på dagsordenen. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 2 ugers varsel.  

§ 8 Efter beslutning på en ordinær generalforsamling kan der pålægges medlemmerne et kontingent.  

stk. 2 Manglende betaling af kontingent medfører overgang til hvilende medlemskab, med mindre præsidiet finder rimeligt grundlag for at dispensere herfra. Efter 3 års hvilende medlemskab ekskluderes medlemmet.

stk. 3 Medlemmer kan anmode om hvilende medlemskab for en periode på maksimalt 3 år. Anmodning herom sendes til præsidiet.

stk. 4 Præsidiet udarbejder en forretningsorden, hvori enkeltheder i Selskabets løbende virksomhed reguleres, herunder procedurer i forbindelse med kontingentopkrævning.

§ 9 Ændringer i statutterne vedtages på en ordinær generalforsamling og bekræftes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling. I begge tilfælde med 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer.  

§ 10 Selskabet opløses, når dette vedtages på en ordinær generalforsamling med 4/5 majoritet blandt de fremmødte medlemmer, og opløsningen derefter bekræftes ved en efterfølgende skriftlig afstemning blandt de ordinære medlemmer med et flertal på 4/5 af de afgivne stemmer. 

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 28. november 2017 og den efterfølgende ekstraordinære generalforsamling den 27.2.2018.

FORRETNINGSORDEN FOR DET LÆRDE SELSKAB I ÅRHUS

Denne forretningsorden er udarbejdet af præsidiet med hjemmel i statutterne for Det lærde Selskab i Århus (som vedtaget på den ordinære generalforsamling den 28. november 2017 og den ekstraordinære generalforsamling den 27. februar 2018) § 8, stk. 4.

I denne forretningsorden beskrives Selskabet løbende virksomhed samt procedurerne i forbindelse med opkrævning af kontingent. 

§1 Indbydelse til arrangementer udsendes til medlemmerne mindst 14 dage før arrangementet afholdes. Udkast til indbydelsen udarbejdes af præsidenten eller den af præsidiets medlemmer, som har forestået kontakten med oplægsholder(e). Sekretæren udsender indbydelserne, samt påmindelse ca. en uge før arrangementet afholdes. Sekretæren indsamler tilmeldinger og sender en deltagerliste til præsidenten og kassereren senest på dagen for arrangementet.

Sekretæren sørger for opdatering af selskabets hjemmeside, i samråd med præsidenten. 

§2 Sekretæren reserverer lokale og bestiller forplejning til arrangementerne senest 3 hverdage før arrangementet afholdes. Det samme gælder i forhold til afholdelse af præsidiemøder og generalforsamling.

§3 Præsidenten udarbejder dagsordener for præsidiemøder og generalforsamling. Indbydelser udsendes af sekretæren, ligesom denne også modtager tilmeldinger og sender deltagerlister til præsidenten og kassereren.

§ 4 Sekretæren udsender kontingentopkrævninger hvert år i begyndelsen af februar. Der indrømmes en betalingsfrist på 5 uger. 

§5 Ved manglende rettidig kontingentbetaling udsender sekretæren en påmindelse med en yderligere betalingsfrist på 2 uger. Såfremt kontingent ikke er betalt herefter udsender sekretæren endnu en påmindelse med en yderligere betalingsfrist på 2 uger og med klar tilkendegivelse af, at manglende betaling vil medføre at medlemmet overgår til hvilende medlemskab jf. statutterne § 8, stk. 2. 

Såfremt betaling ikke sker efter 2 påmindelser, udsendes meddelelse om, at medlemmet er overgået til hvilende medlemskab, medmindre præsidiet finder at der er grund til at dispensere herfra jf. statutterne § 8, stk. 2. 

Der føres en særskilt liste over hvilende medlemmer. Disse inviteres ikke til arrangementerne.

§6 Efter hvilende medlemskab i en periode på 3 år (enten som følge af manglende kontingentbetaling jf. statutterne § 8, stk. 2 eller efter anmodning jf. statutterne § 8, stk. 3) betragtes medlemmet som udtrådt af foreningen. Genoptagelse som medlem sker efter procedurerne i statutterne § 3.

Vedtaget af Præsidiet for det lærde Selskab i Århus, Aarhus den 27. november 2018

Det Lærde Selskab opbevarer oplysninger om medlemmers navne og e-mailadresser til brug for kontingentopkrævning og udsendelse af invitationer til arrangementer jf. Databeskyttelses-forordningen artikel 6, stk. 1, litra f). Oplysningerne opbevares så længe man er medlem af foreningen, hvorefter oplysningerne slettes.