Det Lærde Selskab

Præsident og kontaktperson

Vicepræsident

Øvrige medlemmer

Peter K. A. Jensen

E-mail: peter.kaj@hotmail.com

Arn Gyldenholm

E-mail: arngyl@gmail.com

Sekretær

Susanne Hammer Samuelsen

Kontorfunktionær
M
H bygn. 1483, 517
P +4587162894
P +4593508041
Selskabets logo er tegnet af kunstneren Mogens Zieler.

Kommende arrangementer

tir 28 aug
19:30-22:00 |
Der indbydes hermed til foredrag i Det Lærde Selskab
Tirsdag den 28. august 2018 kl. 19.30 – 22.00 Konference Centret, Fredrik Nielsens Vej 4, 8000 Aarhus C. Bygning 1421 I Richard Mortensen Stuen
tor 30 aug
15:30-17:00 |
Der indbydes hermed til udflugt i Det Lærde Selskab
Torsdag den 30. august 2018 kl. 15.30 – 17.00. ”Store kirker og små baggårdslokaler – en byvandring om religion i Aarhus” V/Marie Vejrup Nielsen. Vi mødes ved Vor Frue Kirke, Vestergade 21, 8000 Aarhus C.

Praktisk information

Alle foredrag afholdes tirsdage i tidsrummet 19.30 - 22.00.

Efter foredraget serveres der et let traktement.

Medlemmer kan medtage gæster til foredraget mod betaling af 75,00 kr. pr. gæst.

Alle foredrag afholdes i Konference Centret, Fredrik Nielsens Vej 4, 8000 Aarhus C.

Om Det Lærde Selskab

Det Lærde Selskab i Aarhus blev stiftet 15. oktober 1945.

Det Lærde Selskab i Aarhus har til formål at afholde møder til drøftelse af videnskabelige spørgsmål og at udgive en videnskabelig skriftserie (Acta Jutlandica).

Selskabets medlemmer er dels ordinære, dels korresponderende medlemmer og dels æresmedlemmer. Ethvert ordinært medlem tilknyttes et af følgende fem hovedområder: det humanistiske, det medicinske, det samfundsvidenskabelige, det teologiske og det naturvidenskabelige hovedområde.

I selskabet kan som ordinære medlemmer optages videnskabsmænd ansat ved Aarhus Universitet og andre videnskabsmænd med tilknytning til forskningen i Aarhus.

Selskabets historie i perioden 1945-1995 er skildret af Palle Lykke: Det Lærde Selskab i Aarhus. Aarhus Universitetsforlag 1995.

Palle Lykke giver desuden en kort gennemgang af selskabets historie.

Se også Det Lærde Selskabs udgivelser i Acta Jutlandica serien.

Statutter for Det Lærde Selskab i Århus (gældende fra 2018)

STATUTTER FOR DET LÆRDE SELSKAB I ÅRHUS

§ 1 Det lærde Selskab i Århus har til formål at afholde møder til drøftelse af videnskabelige og forskningspolitiske spørgsmål og at udgive en videnskabelig skriftserie. 

§ 2 Selskabets medlemmer er dels ordinære medlemmer, dels æresmedlemmer.

§ 3 I selskabet kan som medlemmer optages velmeriterede forskere ansat ved Aarhus Universitet samt andre personer med tilknytning til forskningen i Århus. Motiveret forslag om optagelse indgives af medlemmer af selskabet og indsendes til præsidiet, som foretager indstilling til generalforsamlingen. Forslag om medlemskab kan også indgives på generalforsamlingen og godkendes der. For vedtagelse kræves almindeligt flertal blandt de fremmødte. 

stk. 2 Medlemskab er bindende for et år ad gangen fra 1. januar at regne. Udmeldelse skal ske ved skriftlig henvendelse til præsidiet, og vil få virkning med udgangen af et kalenderår.

§ 4 I ganske særlige tilfælde kan selskabet udnævne æresmedlemmer. Udnævnelse af æresmedlemmer skal ske som anført i § 3, dog efter indstilling fra præsidiet. Til valg kræves 2/3 af samtlige medlemmers stemmer. Fraværende medlemmer kan indsende skriftligt votum. 

§ 5 Selskabet ledes af et præsidium, som består af en præsident og 5 medlemmer. Valgbare til præsidiet er alle medlemmer. Præsidenten vælges frit, mens de 5 andre præsidiemedlemmer vælges sådan, at flest mulige af universitetets hovedområder er repræsenteret. Valgperioden for alle er 3 år, og genvalg kan ske for endnu to perioder. Afgår et medlem før valgperiodens udløb, udpeger præsidiet et nyt medlem for tiden indtil den kommende generalforsamling. Valg sker ved den årlige generalforsamling, og tiltrædelse sker pr. 1. januar. Præsidiet konstituerer sig selv med en vicepræsident, en sekretær og en kasserer. 

stk. 2 Selskabet tegnes af Præsidenten samt et yderligere medlem af præsidiet.

§ 6 Ordinær generalforsamling afholdes hvert efterår. På dagsordenen for den ordinære generalforsamling optages følgende punkter:

1.     Præsidenten aflægger beretning

2.     Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse

3.     Valg til præsidiet

4.     Valg af revisor

5.     Optagelse af nye medlemmer

6.     Eventuelt

Skriftlig og hemmelig afstemning ved valg kan forlanges. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes af præsidiet eller efter krav fra 10 medlemmer. 

§ 7 Generalforsamlingen indkaldes med 2 ugers varsel ved fremsendelse af dagsordenen. Ethvert medlem kan forinden dagsordenens udsendelse forlange spørgsmål optaget på dagsordenen. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 2 ugers varsel. 

§ 8 Efter beslutning på en ordinær generalforsamling kan der pålægges medlemmerne et kontingent. 

stk. 2 Manglende betaling af kontingent medfører overgang til hvilende medlemskab, med mindre præsidiet finder rimeligt grundlag for at dispensere herfra. Efter 3 års hvilende medlemskab ekskluderes medlemmet.

stk. 3 Medlemmer kan anmode om hvilende medlemskab for en periode på maksimalt 3 år. Anmodning herom sendes til præsidiet.

stk. 4 Præsidiet udarbejder en forretningsorden, hvori enkeltheder i Selskabets løbende virksomhed reguleres, herunder procedurer i forbindelse med kontingentopkrævning.

§ 9 Ændringer i statutterne vedtages på en ordinær generalforsamling og bekræftes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling. I begge tilfælde med 2/3 majoritet blandt de fremmødte medlemmer. 

§ 10 Selskabet opløses, når dette vedtages på en ordinær generalforsamling med 4/5 majoritet blandt de fremmødte medlemmer, og opløsningen derefter bekræftes ved en efterfølgende skriftlig afstemning blandt de ordinære medlemmer med et flertal på 4/5 af de afgivne stemmer. 

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den 28. november 2017 og den efterfølgende ekstraordinære generalforsamling den 27.2.2018.